Hoppa till innehåll

SOCIALRÄTT

Offentligt biträde och ställföreträdare i mål enligt LVU

Vid allvarlig oro för barn har Socialtjänsten under vissa förhållanden rätt att omedelbart omhänderta barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). När detta sker är det ett första steg i en process som kan slutligen kan leda till tvångsvård av barnet. Ett barn eller ungdom upp till 20 års ålder kan bli föremål för LVU. Grunden för LVU kan vara brister i omsorgen eller den unges eget destruktiva beteende. Vård enligt LVU innebär ofta att barnet placeras i ett familjehem eller på ett behandlingshem för ungdomar.

I ett ärende om LVU har vardera föräldern rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar förälderns rätt. Även barnet/den unge har rätt till ett offentligt biträde. Om barnet är under 15 år gammal är det offentliga biträdet även ställföreträdare för barnet och ska då ta egen ställning till vad som är bäst för barnet.

Berörda föräldrar och barn över 15 år har i ett LVU-ärende rätt att begära den advokat/jurist som önskas. Vi på Advokatbyrån Alkmene åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LVU och har stor erfarenhet på området.

Offentligt biträde i mål enligt LPT, LRV och LVM

Om särskilda kriterier är uppfyllda kan ansvarig läkare ha rätt att besluta om att en person som lider av psykisk ohälsa ska erhålla psykiatrisk vård som är förknippad med någon form av tvång. Då tillämpas lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Om en person döms för ett brott och anses vara psykiskt sjuk kan han eller hon dömas till rättspsykiatrisk vård. Det innebär att personen ska erhålla psykiatrisk vård som är förenad med tvång. Vid sådan vård tillämpas lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Socialtjänsten har under vissa förhållanden rätt att omedelbart omhänderta någon som riskerar att allvarligt skadas av ett fortgående missbruk av alkohol eller droger. Då tillämpas lagen om vård av missbrukare (LVM). När ett sådant omhändertagande sker, är det ett första steg i en process som slutligen kan leda till tvångsvård. Vård enligt LVM innebär i många fall att den berörda personen placeras på ett behandlingshem under en period.

Den som är föremål för ett ärende om LPT, LRV och LVM har rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar dennes rätt. Personen har rätt att begära den advokat/jurist som önskas. Den begärda advokaten/juristen ska då förordnas, så länge denne kan åta sig uppdraget och anses vara lämplig för det. Önskas ingen särskild person utser domstolen ett offentligt biträde.

Vi på Advokatbyrån Alkmene åtar oss gärna uppdrag som offentligt biträde i mål rörande LPT, LRV och LVM.