Hoppa till innehåll

FINANSIERING

Om du har rätt till offentligt biträde eller målsägandebiträde behöver du inte betala något till oss. I andra ärenden kan privatpersoner oftast få hjälp att bekosta del av ombudskostnaderna via rättsskyddsmomentet i sin hemförsäkring eller via rättshjälp hos rättshjälpsmyndigheten. Vi hjälper dig att ansöka om dessa förmåner om förutsättningarna för detta finns.

Rättsskydd

Rättsskydd ingår i de flesta svenska hem- och villaförsäkringar. Om du är berättigad rättsskydd kan du få ersättning för del av dina ombudskostnader ur rättsskyddsmomentet i din försäkring. Självrisken är normalt på 20–25 procent. Vilka rättsliga tvister som täcks av rättsskyddet framgår av dina försäkringsvillkor. Tvister som normalt omfattas av rättsskyddsmomentet är vårdnads-, boende- och umgängestvister.

Rättshjälp

Rättshjälp syftar till att hjälpa den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt. Rättshjälp beviljas av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten. För att beviljas rättshjälp får din inkomst inte överstiga 260 000 kr/år efter avdrag för kostnader för hemmavarande barn m.m. Du får inte heller ha förmögenhet eller andra tillgångar av betydande värde. En individuell bedömning görs i det enskilda fallet. Den som beviljas rättshjälp får själv betala mellan 2-40 % av ombudskostnaden. Du kan få mer information om rättsskydd och rättshjälp via Domstolsverkets hemsida [1].

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå i anledning av en advokattjänst. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En advokattjänst är en tjänst som utförts av en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå inom ramen för deras advokatverksamhet.

 För att nämnden ska kunna pröva tvisten måste du först skriftligen ha klagat till din advokat. Tvisten måste ha försökt lösas i samförstånd  med advokaten innan du kan skicka in ditt krav. Kravet får inte understiga 1 000 kr och får inte överstiga 200 000 kr. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm


Länkar:
——
[1] https://www.domstol.se/amnen/rattshjalp/