Hoppa till innehåll

Användbara länkar

qrut | Qvinnors rättigheter utan tvång – QRUT är en ideell förening som vänder sig till mammor vars föräldraförmåga är ifrågasatt på grund av missbruk, kriminalitet och våld och kan ge stöd vid orosanmälningar, om barnet är placerat eller vid en hemtagning.

Barnrättsbyrån – Vi står på din sida! (barnrattsbyran.se) Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga upp till 21 år som lever i utsatta situationer och hjälper dem att förstå sin situation och vilka rättigheter de har. De kan även ge ungdomar stöd i kontakten med myndigheter.

Startsida – Unizon (unizonjourer.se) – Unizon är riksförbund för idéburna kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna kan erbjuda samtalsstöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

SUF-Kunskapscentrum (regionuppsala.se) SUF-Kunskapscentrum utvecklar, samlar och sprider kunskap om stöd till familjer där någon förälder har intellektuell funktionsnedsättning, ADHD eller andra kognitiva svårigheter. De erbjuder även en stödgrupp till föräldrar som har kognitiva svårigheter och vars barn har blivit placerade enligt SOL eller LVU.

Start – Autism och Aspergerförbundet– Autism och Aspergerförbundet arbetar för bättre levnadsvillkor för alla med autism och sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser i syfte att skapa ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet. De erbjuder en digital gratisföreläsning om autism för föräldrar och mor- och farföräldrar.

Guide | Projekt Rågsved | Sverige (projektragsved.com) – Projekt Rågsved är en frivillig organisation byggd på demokratiska principer och mänskliga rättigheter som arbetar för att alla människor och grupper i det svenska samhället ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. De kan även erbjuda stöd och vägledning för människor som har svårigheter att på egen hand orientera sig i det svenska samhället.

https://www.brottsoffermyndigheten.se/  Brottsoffermyndigheten värnar om brottsoffers rättigheter och lämnar information om rättsprocessen, olika reaktioner efter ett brott samt var du kan få stöd och skydd.