Våra områden

Hos oss på Advokatbolaget Alkmene får du juridisk rådgivning och biträde inom familjerätt, socialrätt, straffrätt och asylrätt.

Familjerätt: vårdnad, boende, umgänge

Vid separation och skilsmässa uppstår ofta frågor och tvister rörande vårdnad, boende och umgänge med barn. Att som förälder inte komma överens med den andra föräldern i frågor som rör barnen är svårt och känslomässigt mycket påfrestande. Advokatbolaget Alkmene AB har stor erfarenhet inom det familjerättsliga området och gör alltid sitt yttersta för dig i dessa svåra situationer och vår strävan är alltid att hitta den bästa och mest praktiska lösningen för dig och ditt barn.

Offentligt biträde och ställföreträdare i mål enligt LVU

Vid allvarlig oro för barn har Socialtjänsten under vissa förhållanden rätt att omedelbart omhänderta barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). När detta sker är det ett första steg i en process som kan slutligen kan leda till tvångsvård av barnet. Ett barn eller ungdom upp till 20 års ålder kan bli föremål för LVU. Grunden för LVU kan vara brister i omsorgen eller den unges eget destruktiva beteende. Vård enligt LVU innebär ofta att barnet placeras i ett familjehem eller på ett behandlingshem för ungdomar.

I ett ärende om LVU har vardera föräldern rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar förälderns rätt. Även barnet/den unge har rätt till ett offentligt biträde. Om barnet är under 15 år gammal är det offentliga biträdet även ställföreträdare för barnet och ska då ta egen ställning till vad som är bäst för barnet.

Berörda föräldrar och barn över 15 år har i ett LVU-ärende rätt att begära den advokat/jurist som önskas. Vi på Advokatbolaget Alkmene AB åtar oss gärna uppdrag som offentligt biträde i ärenden om LVU och har stor erfarenhet på området.

Offentligt biträde i mål enligt LPT, LRV och LVM

LPT, LRV, LVM

Om särskilda kriterier är uppfyllda kan ansvarig läkare ha rätt att besluta om att en person som lider av psykisk ohälsa ska erhålla psykiatrisk vård som är förknippad med någon form av tvång . Då tillämpas lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Om en person döms för ett brott och anses vara psykiskt sjuk kan han eller hon dömas till rättspsykiatrisk vård. Det innebär att personen ska erhålla psykiatrisk vård som är förenad med tvång. Vid sådan vård tillämpas lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Socialtjänsten har under vissa förhållanden rätt att omedelbart omhänderta någon som riskerar att allvarligt skadas av ett fortgående missbruk av alkohol eller droger. Då tillämpas lagen om vård av missbrukare (LVM). När ett sådant omhändertagande sker, är det ett första steg i en process som slutligen kan leda till tvångsvård. Vård enligt LVM innebär i många fall att den berörda personen placeras på ett behandlingshem under en period.

Den som är föremål för ett ärende om LPT, LRV och LVM har rätt till ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som tillvaratar dennes rätt. Personen har rätt att begära den advokat/jurist som önskas. Den begärda advokaten/juristen ska då förordnas, så länge denne kan åta sig uppdraget och anses vara lämplig för det. Önskas ingen särskild person utser domstolen ett offentliga biträde.

Vi på Advokatbolaget Alkmene AB åtar oss gärna uppdrag som offentligt biträde i mål rörande LPT, LRV och LVM.

Målsägandebiträde i brottmål

Den som har utsatts för ett brott (målsägande) har under vissa förhållanden rätt till ett målsägandebiträde, som ska bevaka dennes rätt under polisutredningen och vid rättegången. Målsäganden har rätt att begära den jurist/advokat som han eller hon önskar. Önskas ingen särskild person utser domstolen det målsägandebiträde som kan åta sig uppdraget.

Har du blivit utsatt för ett brott och anmält detta kan du begära oss som målsägandebiträde. Att vara målsägande/brottsoffer är svårt på flera sätt och man befinner sig ofta i en utsatt situation. Vi fungerar då som stöd och juridiskt biträde genom hela brottmålsprocessen. Vi kan även hjälpa dig att begära skadestånd mot gärningsmannen.

Särskild företrädare för barn i brottmål

Har ett barn utsatts för brott och är förövaren närstående till barnet kan domstolen utse en särskild företrädare för att företräda barnet under hela brottmålsprocessen. Vi på Alkmene Juristbyrå har både erfarenhet och särskild utbildning för att företräda barn i dessa typer av mål och strävar alltid efter att barnet ska känna sig så trygg som möjligt under rättsprocessen.

Ärenden rörande god man och förvaltarskap

Vi på Advokatbolaget Alkmene AB åtar oss uppdrag som god man eller rättegångsbiträde i ärenden rörande anordnande och upphörande av godman och -förvaltarskap.

Uppdrag som god man för bortavarande part

Vi på Advokatbolaget Alkmene AB åtar oss uppdrag som god man för bortavarande part.

Offentligt biträde i migrations/asylärenden

Vi på Advokatbolaget Alkmene AB åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden rörande ansökan om asyl och uppehållstillstånd i Sverige.